• كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواست‌هاي مشروع و قانوني اعضاء از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.
 • جمع آوري اطلاعات، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويت‌های مربوط به برندسازی و تقویت برندهای فعال در ایران.
 • برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي ، آموزش، توسعه و گسترش فعاليت ها.
 • كوشش در ارتقاي بهره وري منابع، ارائه خدمات و انتقال نوآوري تكنولوژيك روز در رابطه با برندسازی
 • سعي در بهبود كيفيت خدمات يا بررسي، شناخت و استقرار روش‌هاي نوين كنترل كيفيت.
 • كوشش براي هماهنگي در امور آموزش، ارتقاي مهارت و تامين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار.
 •  انجام تحقيقات لازم و ارائه نظر مشورتي و حقوقي در خصوص تهيه لوايح و طرح‌هاي مربوط به قوانين حقوق معنوی، كار و تامين اجتماعي و مسائل رفاهي و حقوق قانوني مالکین حقوق معنوی به مراجع ذيربط.
 • همكاري در جهت تأسيس، تقويت و گسترش شركتهاي تعاوني وصندوق قرض الحسنه مرتبط با وظايف انجمن صنفي به منظور برخورداري اعضا از تسهيلات بيشتر برای فعالیت در امور برند سازی و افزایش توان رقابتی برندها.
 •  حمايت ودفاع از حقوق و منافع صنفي و حرفه‌اي اعضاء از طريق ارائه پيشنهاد و جلب پشتيباني مراجع و سازمان هاي دولتي و ملي نسبت به هدف هاي انجمن.
 • همكاري با ساير تشكل‌هاي صنفي در هر زمینه ای که فعالیت آنها بتواند منجر به تقویت فعالیت برندها و انجام امور مربوط به برندسازی شود و انجام ساير وظايف و اختياراتي كه به موجب مقررات قانوني بر عهدة انجمن هاي صنفي قرار داده شده يا خواهد شد.
 • قبول مسئوليت و همكاري با وزارتخانه ها، سازمان‌ها و نهادهاي رسمي در انجام وظايف و تكاليفي كه اين دستگاه ها به انجمن هاي صنفي محول مي‌كنند و آمادگي براي ارائه مشورت‌هاي لازم به آنها.
 • ايجاد ارتباط با تشكل‌ها و سازمان‌هاي مرتبط با وظايف انجمن هاي صنفي يا كانون هاي مربوط در داخل كشور در چارچوب فعاليت‌هاي صنفي و قوانين و مقررات كشور.
 •  شركت در مذاكرات حرفه اي با ساير سازمانهاي كارفرمايي ذيربط مشمول قانون و انعقاد پيمان‌هاي دسته جمعي با سازمان‌هاي كارگري.
 • تلاش در جهت ارزش گذاری معنوی برندها
 • تلاش در جهت عدم قیمت گذاری محصولات برندها
 • تلاش در جهت نمایش مناسب محصولات برندها در جامعه
 • تلاش در جهت حمایت های هزینه ای از تبلیغات
 • تلاش در جهت پذیرش ارزش معنوی برندها جهت تضامین در بانک ها
 • حمایت از صنعت برندسازی در حوزه پوشاک و امور مربوط به آن و همچنین حمایت از ایجاد فرآورده های لازم و ضروری برای برند‌سازی و تقویت برندهای فعال در صنعت پوشاک
 • سعی در بهبود کیفی تولیدات کارخانجات و واحدهای تولیدی برندهای پوشاک کشور
 • کوشش در معرفی برندهای پوشاک کشور به بازارهای داخلی و بین المللی.
 • ترغیب اعضاء انجمن و نیز سایر برندهای پوشاک فعال در ایران به اجرای مقررات و ضوابط و استانداردهای ملی و بین المللی.
 • ایجاد بانک اطلاعات از برندهای پوشاک ایران در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف انجمن.
 • تشویق و حمایت از سرمایه­گذاری در امر برند سازی و تبعیت از استانداردهای جهانی برند سازی و فراهم آوردن فرصت­ها و امکانات لازم برای صاحبان و مدیران صنایع پوشاک  و برندهای فعال در این حوزه به منظور ایجاد ارتباط تفاهم و مبادله اطلاعات و تجربیات خود با یکدیگر.
 • ايجاد تسهيلات لازم براي آموزشهای مورد نیاز اعضاء به طور مستقل يا با‌كمك سازمانهاي دولتي يا غيردولتي
 • ایجاد هسته های مشاوره و پژوهش در راستای کمک به همه نیازهای برندسازی در صنعت پوشاک  کشور به ویژه ایجاد و راه اندازی نمایش های مد بر اساس قوانین موجود.