لیست اسامی منتخبین دومین انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن برندهای پوشاک کشور

اعضای اصلی هیات مدیره

سرکار خانم زعیم زاده

برند گراد

جناب آقای حسینی خواه

برند مارال چرم

جناب آقای صالحی

برند تولیکا

جناب آقای افراز

برند تعطیلات

جناب آقای محمدی

برند سالیان

جناب آقای سعادتمند

برند وینزو

اعضای علی البدل هیات مدیره

جناب آقای رهبری

برند آلماجین

جناب آقای خدایی

برند مل اند موژ

بازرس

جناب آقای باغبان

برند آلویز ویگر