مشاور عالی انجمن : جناب آقای محسن اصفهانیان (بنیان گذار برند گراد)

مشاور حقوقی انجمن : جناب آقای ایام کمرخانی