درباره برند های حوزه پوشاک

  • كوشش در جهت استيفاي حقوق و خواست‌هاي مشروع و قانوني اعضاء از طريق ايجاد زمينه‌هاي مساعد به منظور نيل به اهداف انجمن.
  • جمع آوري اطلاعات، بررسي و تحقيق درباره مشكلات، شناخت نيازها و اولويت‌های مربوط به برندسازی و تقویت برندهای فعال در ایران.
  • برنامه ريزي براي تامين نيازهاي صنفي ، آموزش، توسعه و گسترش فعاليت ها.
  • كوشش در ارتقاي بهره وري منابع، ارائه خدمات و انتقال نوآوري تكنولوژيك روز در رابطه با برندسازی
  • سعي در بهبود كيفيت خدمات يا بررسي، شناخت و استقرار روش‌هاي نوين كنترل كيفيت.
  • كوشش براي هماهنگي در امور آموزش، ارتقاي مهارت و تامين نيروي انساني مورد نياز، همكاري با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و ساير دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فني و بهداشت كار.

فرم درخواست ثبت برند و شعب