“زیباترین ویترین پاییزی”

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع که وﯾﺘﺮﯾﻦﻫﺎ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل دﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮى و اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﺣﺼﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت یک ﺷﺮکت در وﯾﺘﺮﯾﻦﻫﺎى آن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اراﺋﻪ ﻣﻰﺷﻮد، ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ وﯾﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮاى ﻓﺮوشگاه ﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﻰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮى ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد; ویترین درواﻗﻊ ﻧﻘﻄﻪاى اﺳﺖ که کیفیت ﺑﺮون داد ﺷﺮکت و کیفیت ادراکی آن را ﻣﺸﺘﺮى ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ درك کند؛ ﯾﻌﻨﻰ حاصل زﺣﻤﺎت یک ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در وﯾﺘﺮﯾﻦ آن اراﺋﻪ ﻣﻰﺷﻮد. اﯾﻦ نکته ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و جایگاه یک وﯾﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮب را ﺑﺮاى ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﺣﻮزه ﻣﺪ و ﻓﺸﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ می کند.

ﺑﺎ ﻋﻠﻢ و ﯾﺎدآورى اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع که یک وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ چه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻬﻢ و پر اﻫﻤﯿﺘﻰ در ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮى چه ﺑﺮاى ﻓﺮوش و چه ﺑﺮاى ﺑﻪ ﯾﺎد سپردن و ﯾﺎدآورى یک ﺑﺮﻧﺪ دارد، انجمن ویژندهای پوشک کشور در نظر دارد اوﻟﯿﻦ کمپین زیباترین وﯾﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى اﯾﺮاﻧﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع و کانسپت “پاییز” را برگزار نماید.

*هدف

اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺎ اﻫﺪاﻓﻰ همچون ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ و ﻣﻌﺮﻓﻰ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى پوشاک اﯾﺮاﻧﻰ، اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎى رﻗﺎﺑﺘﻰ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯿﺎن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﻣﺪ و ﻓﺸﻦ،ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى اﯾﺮاﻧﻰ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ دادن ﺑﻪ وﯾﺘﺮﯾﻦ فروشگاه ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ گرفتن ﺷﺄن ﺑﺮﻧﺪ، کمک ﺑﻪ ارﺗﻘﺎى ﺳﻄﺢ ﻃﺮاﺣﻰ وﯾﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻧﻤﺎدﻫﺎى ﻫﻨﺮى و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و کشف اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎى ﻧﻮ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑرگزار ﻣﻰﺷﻮد.

*ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎى ﺗﺨﺼﺼﻰ

ـ در ﻧﻈﺮ گرفتن نگاه ﺣﺮﻓﻪاى ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻰ وﯾﺘﺮﯾﻦ

ـ ﺧﻼﻗﯿﺖ، ﻧﻮآورى و ابتکار در ﻃﺮح و ﺗﻨﺎﺳﺐ رنگ

ـ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻰ ﻃﺮح ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع پاییز

ـ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎى ﻧﻮﯾﻦ و ﺑﻪ روز در ﻃﺮاﺣﻰ وﯾﺘﺮﯾﻦ فروشگاه ﻫﺎ

ـ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ بهره گیری از ﻓﻨﺎورىﻫﺎى ﻧﻮﯾﻦ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻰ و اﺟﺮاى وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ

ـ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ در کنار کانسپت اﺻﻠﻰ

ـ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى فرهنگ ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻧﻤﺎدﻫﺎى ایرانی،اسلامی

ـ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ از اکسسوار

*گروه های مخاطب

همه مخاطب های برندهای شرکت کننده

*سناریو اجرا

1-هر برند شرکت کننده،یکی از ویترین های فروشگاهی خود را به دلخواه برای بازار پاییزی طراحی و اجرا مینماید،

سپس با تحویل حداکثر 5 عکس از آن،در مسابقه شرکت داده میشود.

تصاویر شامل:

*یک تصویر کلی از نمای روبرو در شب با نورپردازی مناسب

 *دو تصویر از جزئیات ویترین

*یک ویدئو یک دقیقه ای با حجم 30 الی 40 مگ از معرفی برند و مراحل آماده سازی ویترین

 *عکس نوشته در خصوص ویترین و کانسپت و توضیحاتی در خصوص المان های طراحی شده

(لازم به ذکر است که ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ عکسﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻰ ﺷﺎﻣﻞ یک کپشن و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﻰ در ﺧﺼﻮص وﯾﺘﺮﯾﻦ، کانسپت، ﻧﺎم ﻃﺮاح، ﻧﺎم عکاس، ﻧﺎم ﺑﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪ دیگری که ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺪ ﺻﻼح ﻣﻰ داﻧﺪ، ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﻧﺪ امکان ﻣﻨﺸﻦ کردن اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎﻟﻰ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺪ فراهم ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.)

2- برای هر برند یک گالری در تارنمای TeepSet ساخته می شود تا عکسهای دریافتی در آن بارگذاری شوند. در این گالری، یک پیوند به صفحه “تمام برندها” نیز موجود است.لازم به ذکر است که ثبت رای فقط در تارنمای تیپ ست انجام میپذیرد و از ابزار اینستاگرام فقط در جهت تبلیغات و هدایت به تارنمای تیپ ست استفاده خواهد شد.

3- یک صفحه “تمام برندها” در تیپ ست نیز ساخته می شود که هر کاربر می تواند از آنجا به صفحه های سایر برندها رفته و در صورت تمایل به ویترین های آنها نیز امتیاز بدهد.

4- برای هر برند، یک پست با حداکثر پنج برگه در صفحه انجمن ویژندهای پوشاک ساخته شده، توضیحات لازم و روش دادن رای نگاشته می شود. بدیهی است که خود برندها نیز چنین پستی را برای ویترین خود منتشر خواهند نمود.

5- نشانی های گالری‌ها در نمایه اینستاگرم برند مشارکت کننده و انجمن ویژندهای پوشاک قرار می گیرند.

6- نشانی صفحه “تمام برندها” در نمایه صفحه انجمن ویژندهای پوشاک قرار می گیرد.

7- هر کاربر(رای دهنده) از چهار روش می تواند به گالری/گالری‌ها وارد شده و رای بدهد :

 • با اسکن QR Code نصب شده روی ویترین برند
 • از راه پیوند موجود در نمایه اینستاگرم برندها
 • هدایت از راه صفحه “تمام برندها” به گالری ها
 • با هدایت نمایه اینستاگرم انجمن ویژندهای پوشاک

(لازم به ذکر است  که در تمامی روش ها،رای دهنده باید شماره تلفن همراه خود را ثبت کند)

8-کاربر پس از ثبت شماره تلفن همراه خود،می تواند به ویترین مورد نظر امتیازی از بین 1(بسیار بد) تا

10(بسیار زیبا) بدهد.

9-از طرف ستاد اجرایی، یک QR Code ویژه در یک قالب بصری یکسان بین برندها طراحی شده و برای نصب در اختیار برند قرار می گیرد.

 

*برنامه تبلیغاتی و وایرال سازی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ پیشبینی و برنامه ریزی صورت گرفته در خصوص واﯾﺮال ﺳﺎزى و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت گسترده کمپین و اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﻔﻠﻮﺋﻨﺴﺮﻫﺎ و همچنین ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در اینستاگرام، وب و ﺳﺎﯾﺮ شبکهﻫﺎى اجتماعی، درباره هزینه مشارکت و بودجه تبلیغات در اولین نشست برندهای مشارکت کننده تصمیم گیری خواهد شد.

*تقویم اجرائی و آیین اختتامیه

 • مهلت ثبت نام در کمپین از زمان انتشار این فراخوان تا نهایت تاریخ 28 مهر ماه سال جاری
 • 29 مهر ماه اعلام برندهای مشارکت کننده در کمپین زیباترین ویترین پاییزی
 • 30 مهر ماه اولین نشست هماهنگی برندهای مشارکت کننده
 • 1 آبان لغایت 19 آبان زمان طراحی و اجرای ویترین مدنظر
 • 20 لغایت 26 آبان زمان ارسال آثار به دبیرخانه انجمن
 • 27 آبان شروع تبلیغات گسترده در فضای حقیقی و مجازی(تبلیغات تا انتهای روز مسابقه ادامه می یابد)
 • 1 آذر ماه شروع رسمی کمپین و آغاز فرآیند رای گیری
 • شامگاه 10 آذر ماه اعلام پایان فرآیند رای گیری(امکان ثبت رای متوقف میشود)
 • 17 آذر ماه اعلام نهایی نتایج و برندگان

** دو گروه برنده در صفحه انجمن ویژندهای پوشاک معرفی خواهند شد:

 • 3 برند اولی که بالاترین امتیازها را از کاربران دریافت نموده اند.
 • 50 کاربری که به قید قرعه از میان رای دهنده ها انتخاب شده اند.

*جوایز

سه برند برگزیده لوح تقدیر دریافت خواهند نمود.

کاربرهای برگزیده هریک 20 میلیون ریال بن خرید از برندها را دریافت خواهند نمود.

ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﺑﻪ شرکت در اﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮاى حضور در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ حداکثر ﺗﺎ تاریخ 28 مهرماه ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اﯾﻦ انجمن از طریق شماره تماس 09378659658 و 09331445966 (واتساپ) ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و پس از ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﻰ و اﻟﻤﺎن ﺳﺎزى وﯾﺘﺮﯾﻦ فروشگاهﻫﺎى ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

*** نشانی صفحه انجمن ویژند(برند)های پوشاک در اینستاگرم :

https://www.instagram.com/brandallofficial

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *